Sectie Dorp en Milieu

De sectie Dorp en Milieu volgt permanent kritisch initiatieven en ontwikkelingen van zowel burgers, verenigingen en instellingen en vooral overheden in relatie tot het doel van de Stichting Grueles, “het behouden en het stimuleren van het dorpseigene van Gronsveld en Rijckholt”.

 

In ruime zin gaat het om het bewaken van de kwaliteit van de leefomgeving, dan wel het behoud en versterken van de leefbaarheid in Gronsveld en Rijckholt.

 

Het betreft zaken op de terreinen van de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, milieu, landschap, inrichting openbare ruimte, verkeer, veiligheid, recreatie en het sociaal cultureel leven. Zaken die direct of op langere termijn het “dorpseigene”, het woon- en leefklimaat van de woonkernen Gronsveld en Rijckholt wezenlijk (kunnen) beïnvloeden of veranderen. In dat kader worden zo nodig ook zelf initiatieven genomen, zaken op de rails gezet of sturend geactiveerd. De instrumenten die daarvoor worden ingezet zijn o.m. mondeling en schriftelijk overleg, indiening van zienswijzen en/of bezwaar- en beroepschriften en -al of niet gevraagde- advisering.

 

Recente acties van onze sectie zijn onder andere de lobby voor het gebouw van de oude school, de werkgroep Onderhoud Europapark, Vinger aan de Pols en het Klokke Roeland parkfeest.

Nieuws Dorp en Milieu