top of page

Sectie Dorp en Milieu

Stichting Grueles heeft volgens de stichtingsacte van 1980 tot doel “het behouden en het stimuleren van het dorpseigene van Gronsveld en Rijckholt”. In ruime zin gaat het om het bewaken van de kwaliteit van de leefomgeving dan wel het behoud en versterken van de leefbaarheid in Gronsveld en Rijckholt.

De sectie Dorp & Milieu ziet toe op ongewenste of zelfs schadelijke nieuwe initiatieven en ontwikkelingen van merendeels de overheden. Het gaat daarbij om zaken op de terreinen van de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, milieu, landschap, inrichting openbare ruimte, verkeer, veiligheid, recreatie, erfgoed en het sociaal cultureel leven. Zaken die, direct of op langere termijn het “dorpseigene”, het woon- en leefklimaat van de woonkernen Gronsveld en Rijckholt wezenlijk negatief (kunnen) beïnvloeden of veranderen. 

 

Vaak wordt Grueles en met name de sectie Dorp & Milieu, om advies gevraagd, maar zo nodig wordt ook zelf initiatief genomen, zaken op de rails gezet of sturend geactiveerd. De instrumenten die daarvoor worden ingezet zijn o.m. mondeling en schriftelijk overleg, indiening van zienswijzen en/of bezwaar- en beroepschriften, al of niet gevraagde advisering en infoverstrekking via de media.

In dat kader kunnen worden vermeld:

-straatnaamgeving

-bestemmingsplanwijzigingen

-gemeentelijke en provinciale beleidsstukken

-vaststelling rijks- en gemeentelijke monumenten

-grotere verkeersplannen

-beleid erfgoed

In het verleden was Grueles betrokken bij o.m. Bouwplan Hotel- en Congrescentrum in Europapark, voorbereiding van diverse bestemmings- natuurontwikkelingsplannen, Herstel Europapark, Wietboulevard Maastricht, Verfraaiing tunnels onder autosnelweg, Verkeersproblematiek Viaductweg, Bouwplan Europapark, de ontwikkeling van “de Kômmel” aan de Kampweg en het behoud en beheer van de voormalige boswachterswoning “de Beuk”.

Nieuws Dorp en Milieu

bottom of page