top of page
Privacyverklaring

 

Inleiding

Op 25 mei 2018 is de ‘Algemene verordening Gegevensbescherming’ (AVG) van kracht geworden. Deze verordening behelst kortweg de bescherming van persoonsgegevens en privacygevoelige informatie op Europees niveau.

Stichting Grueles verwerkt persoonsgegevens van onze bestuursleden, medewerkers, donateurs en van andere relaties. In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven over de wijze waarop binnen Grueles met deze persoonsgegevens wordt omgegaan.

 

  1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over een natuurlijke persoon die direct of indirect iets over die persoon zeggen. Zo worden verwerkt voor- en achternaam, (e-mail)adres, telefoonnummer, woonplaats, geboortedatum en – plaats, foto’s en ander beeldmateriaal, bankrekeningnummer. Donateurs ontvangen vier maal per jaar een periodiek (boekwerk dat 4 keren per jaar door Grueles wordt uitgegeven). Van donateurs worden voor- en achternaam, (e-mail)adres, woonplaats en bankrekeningnummer vastgelegd.

Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt uit hoofde van historisch onderzoek en/of activiteiten door of op initiatief van de secties van Grueles. Deze gegevens worden verzameld – waar mogelijk – met toestemming van betrokkenen. Als dit niet mogelijk is, wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen het belang van het onderzoek en de belangen van de persoon of personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.

 

  1. Van wie verwerkt Stichting Grueles persoonsgegevens?

Zoals al gezegd verwerkt Grueles persoonsgegevens van bestuursleden, medewerkers, voormalige bestuursleden, medewerkers en donateurs.

 

  1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Het bestuur van de Stichting Grueles is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

 

  1. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden verwerkt door een beperkte groep van personen, aangewezen door of namens het bestuur van Stichting Grueles. Dat zijn qualitate qua de secretaris en de penningmeester en de door het bestuur aangewezen persoon, die de administratie voor de donateurs verzorgt.

 

  1. Voor welk doel worden de persoonsgegevens verwerkt?

Stichting Grueles verwerkt de persoonsgegevens in het bijzonder:

  • voor de activiteiten van de binnen Grueles actieve secties en hun medewerkers;

  • voor de aankondigingen van activiteiten (bijv. lezingen, vergaderingen, tentoonstellingen, verschijnen van periodieken) van Grueles;

  • voor de bedrijfsvoering van Stichting Grueles;

  • voor de administratie van het donateursbestand

 

  1. Verwerkt Stichting Grueles ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens zoals over gezondheid, religie of levensovertuiging, etnische afkomst en ras.

Grueles verwerkt dergelijke gegevens niet

  1. Hoe gaat Stichting Grueles om met persoonsgegevens?

De gegevens worden zorgvuldig verwerkt, bewaard en beveiligd en uitsluitend gebruikt door daartoe bevoegde personen. Degenen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn tot geheimhouding verplicht. Persoonsgegevens worden NIET aan derden verstrekt evenals genealogische gegevens over of foto’s van nog levende personen.

De Stichting houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Algemene verordening Gegevensbescherming (AGV) en de Nederlandse wet- en regelgeving.

 

  1. Welke rechten hebben de bestuursleden, medewerkers, donateurs en de andere relaties?

Zij hebben recht op:

  • inzage in hun persoonsgegevens;

  • wijziging van onjuiste gegevens en aanvulling van ontbrekende gegevens;

  • verwijdering van uw persoonsgegevens.

Bij een verzoek tot inzage kunnen – om er zeker van te zijn dat het verzoek door de aanvrager is gedaan – overlegging van bepaalde gegevens (kopie identiteitsbewijs etc.) worden gevraagd.

 

  1. Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?

De Stichting bewaart de gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens benodigd zijn, maar niet langer dan twee jaar nadat het donateurschap is beëindigd, het bestuurslid of medewerker is teruggetreden dan wel geen deel meer uitmaakt van de stichting.

 

  1. Worden de gegevens gedeeld met anderen?

De Stichting verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dat nodig is voor de realisering van onze doelstellingen in het kader van historisch onderzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

  1. Beveiliging

Onze Stichting neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

 

  1. Groepsactiviteiten

Bij groepsactiviteiten wordt mondeling of via een openbare bekendmaking aangegeven, dat er opnames (foto/film) worden gemaakt. Hierbij wordt nadrukkelijk iedereen de mogelijkheid geboden om aan te geven dat er bezwaar bestaat dat er beelden of materiaal worden getoond dan wel verspreid, waarop bezwaarmaker is te zien. Bij een dergelijk bezwaar zal - indien een praktische oplossing niet mogelijk blijkt - bij de afweging voor de beslissing op het bezwaar, het aanmerkelijk belang van bezwaarmaker nadrukkelijk worden betrokken.

 

  1. Bekendmaking

Dit privacybeleid en eventuele wijzigingen daarin worden via onze website www.grueles.nl bekendgemaakt.

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van Stichting Grueles van 13 december 2018.

 

 

De Voorzitter,                                                                        De secretaris,

 

 

 

 

Drs. Maarten Heijnen                                                      Gerard M.L. Segers

bottom of page