top of page
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Zeer veel organisaties gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de ‘Algemene Verordening gegevensbescherming’(AVG), die op 25 mei 2018 van kracht is  geworden. De AVG behelst kortweg de bescherming van persoonsgegevens en privacygevoelige informatie op Europees niveau.

 

Stichting Grueles verwerkt persoonsgegevens onder meer van haar medewerkers en donateurs. Het betreft de voor- en achternaam, adres, woonplaats en – voor zover bekend – het bankrekeningnummer. Deze gegevens zijn vermeld op de lijst van donateurs.

Daarnaast gebruikt de stichting ook beeldmateriaal (foto/film/video) in het kader van haar activiteiten, die passen bij haar doelstelling. Beeldmateriaal wordt gebruikt en verwerkt o.m. ten behoeve van historisch onderzoek, tentoonstellingen en bij de uitgifte van het periodiek.

 

De persoonlijke gegevens en het beeldmateriaal worden zorgvuldig en uitsluitend door daartoe door het bestuur aangewezen personen verwerkt, beheerd, bewaard en beveiligd. Deze personen zijn tot geheimhouding verplicht. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Verder houdt onze Stichting zich bij het verwerken van de persoonsgegevens aan de AVG en de Nederlandse wet- en regelgeving.

 

Voor nadere informatie wordt verwezen naar onze website:

www.grueles.nl

 

 

Het bestuur van Stichting Grueles

bottom of page